Blogs: Decorate your home
 Wat Kost Een Stelling?  thumbnail

Wat Kost Een Stelling?

Published Feb 11, 22
6 min read

Gespecialiseerd in stellingbouw en steigerbouw

DEVAN STEIGERBOUW en stellingbouw is een jonge onderneming die gespecialiseerd is in het plaatsen van allerhande steigers. Gaande van eenvoudige gevelsteigers voor een renovatie, over daksteigers voor gevelbekleding, tot ingewikkelde constructies rond een schoorsteen. DEVAN STEIGERBOUW richt zich vooral op kleine en middelgrote steigers. Gaande van een gevel van 40m² tot kleine appartementsblokken tot 2000 m². Kleine podia en toepassingen voor allerlei evenementen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Steigerbouw Brugge

Devan Steigerbouw & stellingbouw  stellingbouw

De verhuurde goederen mogen niet onderverhuurd worden, noch aan anderen in gebruik worden gegeven. De huurder is verantwoordelijk wanneer het materiaal niet wordt gebruikt overeenkomstig hun bestemming. De maximale toelaatbare belasting dient gelijkmatig verdeeld te worden en op één steigerverdiep gelijktijdig , dit mag niet overschreden worden om schade aan het materiaal te voorkomen.

Indien de steiger voorzien is van netten/zeilen dienen bij stormweer of hevige wind de nodige maatregelen getroffen te worden om eventuele schade te voorkomen; de huurder dient de netten/zeilen op te rollen of te verwijderen. Indien de verhuurder zeilen of netten dient te plaatsen aan de stelling (hetgeen vervat is in de prijsbepaling), zal bij beschadiging of loskomen na de eerste montage de herbevestiging en/of herstelling aan de huurder doorgerekend worden.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht tijdens de volledige huurperiode (dit wel zeggen vanaf moment van levering tot het ogenblik van ophaling). Elke huurder is verplicht de gehuurde goederen na gebruik proper en ordelijk aan te bieden voor ophaling, zoniet worden ze op kosten van de huurder door de verhuurder gereinigd aan een uurloon a rato van 40€/ uur.

Voor de ophaling dienen alle goederen aangeboden te worden identiek zoals ze werden geleverd, dit wil zeggen: • Alle geleverde spanbanden dienen rond de geleverde goederen te worden gebonden. Wanneer bij de ophaling de geleverde goederen niet worden aangeboden conform levering, zullen wachturen worden aangerekend naast een handlingcost van EUR 175,00 per begonnen periode van 2 uur (Het monteren en demonteren van gevelsteigers).

Een vergeefse aanbieding zal extra worden aangerekend. De supplementaire kosten voor een niet-conforme aanbieding van de verhuurder hangen af -volgende elementen: – Tijdstip ophaling (e. g. meerkost in weekend, meerkost ’s nachts, etc.)– Duurtijd van de werken (e. g. 1uur versus 3 uur, etc.);– Discretionaire beslissing van de chauffeur om de goederen niet samen te zoeken en zich eentweede keer aan te bieden (e.

extra transportkosten, etc.)– Etc. De verhuurder raadt elke huurder aan om een conforme aanbieding te voorzien om meerkosten te vermijden! Bij het ophalen van het materiaal dient het gehuurde goed te zijn schoongemaakt, zoniet wordt een supplement voor de schoonmaak aangerekend. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn, gelieve ons op voorhand te informeren zodat er een schoonmaakforfait ingecalculeerd kan worden.

Steigerbouw Bedrijven

Dit is echter een middelenverbintenis. Bij een ophaling die niet is gebeurd op het gewenste tijdstip van de huurder kan deze laatste niet het recht geven een korting te eisen op het verhuurde materiaal noch op de transportkosten. Wanneer niet alle goederen worden aangeboden, of de goederen werden beschadigd en/of vernield zullen volgende kosten worden aangerekend: • Nieuwprijs voor bouwhekken, crashbarriers, nadars, etc.• Nieuwprijs voor stelling materialen.

Bij vaststelling van schade of vandalisme kan de verhuurder een bepaalde huurder tijdelijk of definitief uitsluiten voor verder verhuur ongeacht eventuele bestaande huurovereenkomsten. Aan het gehuurde mag niet gespijkerd, geplakt, gezaagd of geschilderd worden zonder vooraf de schriftelijke goedkeuring van de verhuurder te hebben ontvangen. Zonder deze goedkeuring worden bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit en tijdens het gebruik van de gehuurde goederen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht tijdens de volledige huurperiode (dit wel zeggen vanaf moment van levering tot het ogenblik van ophaling).

Klachten geven de huurder geen recht om de huurovereenkomst te ontbinden of de betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of niet te verrichten. De verhuurder zal de klacht schriftelijk behandelen binnen de 30 kalenderdagen. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van overmacht die het haar onmogelijk maakt geheel of gedeeltelijk haar verplichting na te komen (zoals daar o.

zijn, ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere andere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn plichten te voldoen). Ieder geval van overmacht machtigt de verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te stellen of niet te verrichten.

De betaling dient te geschieden 10 kalenderdagen voor de gewenste leveringsdatum conform de huurbevestiging. Bij gebrek aan voorafgaande betaling heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op kosten van de huurder onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge kennisgeving te beëindigen. De factuur wordt na het gebruik verstuurd naar de huurder.

Steigerbouw Gent

Niet betaling, zelfs gedeeltelijk op de vervaldag van een factuur heeft tot gevolg dat: – Alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden;– Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;– Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eeninterest afwerpen van 1% per maand, 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag;– Alle verschuldigde bedragen worden van rechtswege verhoogd met 15% met een minimumvan EUR 125,00;– Elke maand er een bijkomende administratieve kost wordt aangerekend van EUR 12,00; Klachten in verband met een factuur of met gefactureerde werken dienen schriftelijk te worden gemeld aan info@skysteigers. steigerbouw.

Telefonische meldingen dienen achteraf ook per e-mail bevestigd te worden. De datum van ontvangst van de e- mail is geldig - stellingbouw antwerpen. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook wat betreft de kwaliteit.

Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn vanwege de klant nooit eisbaar. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook onstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de unit bevinden en dit zowel tijdens de plaatsing of terughaling als tijdens de stand van het gehuurde.

De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen. Het monteren en demonteren van gevelsteigers. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verhuurder zich bevindt. Alle bemerkingen omtrent de algemene voorwaarden, huurbevestiging, levering, gebruik, ophaling en /of factuur dienen schriftelijk via e-mail gericht te worden aan: info@skysteigers (Huur stelling).

Telefonische meldingen dienen ook per e-mail te worden toegestuurd om tegenstelbaar te zijn. De datum van de e-mail is geldig. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De huurder wordt aangeraden voor alle activiteiten een all- in verzekering voor het gehuurde materiaal af te sluiten ten bedrage van de aanschaffingswaarde van de gehuurde goederen.

Indien schade wordt vastgesteld wordt dit opgenomen in de factuur. Elke overtreding van onderhavige algemene voorwaarden, evenals schade, vandalisme, misbruik of wanbetaling kan aanleiding geven tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van verhuur door de verhuurder. In alle gevallen die niet in deze algemene voorwaarden voorzien zijn beslist de verhuurder.

Stellingbouw Brussel

Utiliteitsbouw, EDS steigerbouw levert ook steigers voor bouwwerken zonder woonbestemming, zoals fabrieken, kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels en garages. Voor de utiliteitsbouw gelden andere wensen en behoeften.

langs het werk - Het monteren en demonteren van gevelsteigers. Dit scheelt tijd en het isveilig voor iedereen die er op werkt.

Devan Steigerbouw is gespecialiseerd in Stellingbouw en steigerbouw

Latest Posts

Zelf Huis Laten Bouwen Kosten

Published May 05, 24
7 min read

Technische Brochure Wx

Published Mar 26, 24
2 min read